ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (ΕΙΦ) ιδρύθηκε το 1979, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 35 (ΦΕΚ 10/24-1-1979). Ήταν το πρώτο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής που ιδρύθηκε σε Ιατρική Σχολή της χώρας μας. Μετέπειτα ιδρύθηκαν αντίστοιχα Εργαστήρια σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας μας.

Στο σκοπό της ίδρυσης της Έδρας της Ιατρικής Φυσικής αναφέρεται ότι:  “έχουσα ως περιεχόμενον την διδασκαλίαν των αρχών της Φυσικής, αίτινες χρησιμοποιούνται δια την μελέτην των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπου, των τεχνικών της φυσικής, αίτινες χρησιμοποιούνται δια διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς εις την Ιατρικήν πράξιν, την σύγκρισιν των τεχνικών αυτών προς τας λοιπάς Ιατρικάς Τεχνικάς και την περιγραφήν των χρησιμοποιούμενων εις την Ιατρικήν οργάνων”.

Εκδηλώσεις

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
01 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ